Cựu chủ tịch huyệ n cố ý làm trái quy đị nh lã nh 7 năm tù

(PLO)- Cựu chủ tịch huyệ n ở Phú Yê n và 15 đồ ng phạm bị phạt tù vì sai phạm tro ng việc bồi thườ ng giải phó ng mặt bằ ng dự á n Nhà máy lọc dầu Vũ ng Rô.

Ngày 16-11, sau ba ngày xét xử, TAND tỉ nh Phú Yê n tuyê n á n vụ sai phạm xảy ra tro ng quá trì nh thực hiệ n bồi thườ ng giải phó ng mặt bằ ng để thực hiệ n dự á n Nhà máy lọc dầu Vũ ng Rô tại xã Hòa Tâm, huyệ n Đô ng Hòa ( nay là thị xã Đô ng Hòa, Phú Yê n).

Tòa tuyê n á n đối với 16 bị cáo, tro ng đó có 15 bị cáo là cựu lã nh đạo, cá n bộ huyệ n Đô ng Hòa. HĐXX tuyê n phạt bị cáo Nguyễ n Tài, cựu chủ tịch UBND huyệ n Đô ng Hòa, bảy năm tù về tội cố ý làm trái quy đị nh của Nhà nước về quả n lý ki nh tế gây hậu quả nghiêm trọ ng theo quy đị nh tại Điều 165 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ su ng năm 2009.


Các bị cáo nghe tòa tuyê n á n. Ả nh: VŨ XUÂN

Cù ng tội da nh trê n, HĐXX tuyê n phạt bị cáo Nguyễ n Dươ ng Tiế n Hù ng, cá n bộ Phò ng NN&PTNT, một năm ba thá ng tù. Hai bị cáo Nguyễ n Trì nh Vă n, Nguyễ n Thị Huỳ nh Du ng, đều là nhâ n viê n Phò ng TN&MT, mỗi bị cáo bị phạt một năm tù.

Bị cáo Huỳ nh Ngọc Sươ ng, cựu phó chủ tịch UBND huyệ n, bị phạt ba năm tù như ng cho hưở ng á n treo. Nguyễ n Kỳ Tổ ng, cựu trưở ng Phò ng TN&MT, bị phạt hai năm sáu thá ng tù như ng cho hưở ng á n treo.

Dươ ng Vă n Nhâ n, cựu phó Phò ng TN&MT và Lê Vă n Hoà ng, cựu chủ tịch UBND xã Hòa Tâm, mỗi bị cáo bị phạt hai năm tù như ng cho hưở ng á n treo. Võ Tấ n Vi nh, chuyê n viê n Phò ng tài chí nh, bị phạt một năm sáu thá ng tù cho hưở ng á n treo.

Nguyễ n Vă n Sơ n, nhâ n viê n Phò ng TN&MT; Huỳ nh Cô ng Dự, nhâ n viê n Phò ng ki nh tế – hạ tầ ng; Nguyễ n Hữu Phí ( ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yê n) mỗi bị cáo bị phạt một năm tù cho hưở ng á n treo.

Có bố n bị cáo bị tòa tuyê n phạm hai tội cố ý làm trái quy đị nh của Nhà nước về quả n lý ki nh tế gây hậu quả nghiêm trọ ng và lợi dụ ng chức vụ, quyề n hạ n tro ng khi thi hà nh cô ng vụ.

Tro ng đó, bị cáo Nguyễ n Kích, cựu giám đốc Tru ng tâm Phát triể n quỹ đất huyệ n, bị phạt năm năm sáu thá ng tù. Huỳ nh Ngọc Thắ ng, cựu phó giám đốc Tru ng tâm Phát triể n quỹ đất huyệ n, bị phạt bố n năm sáu thá ng tù.

Bùi Xuâ n Qua ng, nhâ n viê n Tru ng tâm Phát triể n quỹ đất huyệ n, bị phạt ba năm tù. Trầ n Trọ ng Duy, nhâ n viê n Tru ng tâm Phát triể n quỹ đất huyệ n, bị phạt hai năm tù.

Bả n á n sơ thẩm xác đị nh từ thá ng 7-2013 đế n thá ng 4-2014, tro ng quá trì nh thực hiệ n bồi thườ ng giải phó ng mặt bằ ng, hỗ trợ tái đị nh cư dự á n Nhà máy lọc dầu Vũ ng Rô, các bị cáo trê n đã cố ý khô ng thực hiệ n đú ng các quy đị nh của Nhà nước, gây thiệt hại hơ n 9,2 tỉ đồ ng.

Cụ thể, nhữ ng cá n bộ trê n đã bồi thườ ng về đất khô ng đủ mật độ, đất lấ n chiếm, nhà cất trái phép, hỗ trợ chuyể n đổi nghề nghiệp cho cá n bộ đa ng cô ng tác, cá n bộ hưu trí, nhữ ng người ở ngoài tỉ nh, khô ng trực tiếp sả n xuất, khô ng có hộ khẩu tại địa phươ ng…

Ngoài ra, các cá n bộ này đã hợp thức hồ sơ bồi thườ ng, hỗ trợ diệ n tích nuôi thủy sả n vượt mức, đứ ng tê n nhiều người khác để nhậ n tiề n cao hơ n quy đị nh…

Tòa cấp cao từ ng hủy á n

Vụ á n trê n đã qua nhiều lầ n, nhiều cấp xét xử. Tại phiê n tòa sơ thẩm hồi thá ng 9-2016, TAND tỉ nh Phú Yê n tuyê n phạt bị cáo Nguyễ n Tài 12 năm tù như ng cho hưở ng á n treo đối với 13 bị cáo. Sau đó, cựu chủ tịch UBND huyệ n khá ng cáo kêu oa n, cho rằ ng mì nh khô ng phạm tội.

Thá ng 10-2016, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵ ng có quyết đị nh khá ng nghị phúc thẩm bả n á n sơ thẩm của TAND tỉ nh Phú Yê n, đề nghị TAND Cấp cao tại Đà Nẵ ng đưa vụ á n ra xét xử phúc thẩm theo hướ ng tă ng hì nh phạt đối với 14 bị cáo, tro ng đó có bị cáo Nguyễ n Tài.

Tuy nhiê n, đế n thá ng 12-2016, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵ ng ba n hà nh quyết đị nh rút khá ng nghị phúc thẩm trê n với lý do sau khi gây á n các bị cáo đã khắc phục phầ n lớ n hậu quả xảy ra.

Tại phiê n tòa phúc thẩm năm 2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵ ng đã hủy bả n á n sơ thẩm để điều tra, xét xử lại…

By admin